CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PENDENTS/ CURS 18-19

Els alumnes que no hagin superat el curs en l’avaluació de juny hauran de presentar-se a setembre. Hauran de fer un examen que suposarà el 100% de la nota.

 

  ORDINÀRIA CURS SETEMBRE PENDENTS
1r ESO

Producte final del projecte: 30%

Exercicis i esbossos (procés de treball):30%

En cas de no realitzar projecte: 60%, nota de l'activitat realitzada.

Actituds: 40%

Examen: 100% Examen: 100%
2n ESO

Coneixements: 35% (*)

Destresses: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100% Examen: 100%
4t ESO

Coneixements: 35% (*)

Destresses: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100% Examen: 100%

Observacions:

 • Els alumnes que tinguin l’EPV I o EPV II pendent, podran recuperar-la presentant-se a un examen que es farà al mes de maig.
 • Un alumne que aprovi l’EPV II, aprova automàticament la matèria pendent de 1r d’ESO: EPViA I.

- (*) La realització de proves objectives en cada nivell d’ESO dependrà del funcionament del grup i la dinàmica de les classes, i es decidirà en reunió de departament.

 

 

 


1r  d'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric-pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs de mesclar-los

entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE DE 1R D’ESO DE PLÀSTICA

GUIÓ DE CONTINGUTS DE 1r d'ESO/ PLÀSTICA 1

UD 1

 • El punt. Valor expressiu:

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

UD 2

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques diferents)

UD 3

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color llum: mescla additiva. Llums primàries i llums secundàries. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Efecte espacial del color: colors que s'allunyen i colors que s'acosten. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

UD 4

 • La llum i el clarobscur. Llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

UD 5

 • El cartell i el logotip.

UD 6

 • Geometria:

- Definicions i traçats de: recta, semirecta, segment, recta horitzontal, vertical i obliqua, angle (agut, obtús i recte) , circumferència (radi, diàmetre, centre, corda), cercle, posicions relatives entre les rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents)

- Traçat de paral·leles i perpendiculars amb escaire i cartabó.

- Definició i traçat de mediatriu i bisectriu.

- Ús correcte del compàs per traçar circumferències. Dividir la circumferència en 2, 3, 4, 6 i 8 parts.

UD 7

- Polígons. Concepte i traçats (només els indicats a continuació): triangles: clasificació segons els costats (equilàter, isòscels i escalè) i segons els angles (acutangle, obtusangle i recte) Polígons regulars, concepte i traçats(només els indicats a continuació): triangle equilàter, quadrat.

- Triangle equilàter, hexàgon, polígon estrellat de 6 puntes, quadrat, octàgon i polígon estrellat de 8 puntes inscrits en la circumferència.

Per preparar aquestos continguts pots utilitzar un llibre de text de Plàstica de 1r d'ESO. Pots veure els continguts en el classroom o buscar-los en internet.

2n  D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

 

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

 

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs

de mesclar-los entre ells per obtenir la resta dels colors).

 

- Regles: escaire i cartabó.

 

- Compàs.

 

GUIÓ DE CONTINGUTS DE PLÀSTICA II: 2n d'ESO

UD 1

 • Signes , formes i textures. (Punt, línia i textura).

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques)

UD 2

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

UD 3

 • La llum i el clarobscur: llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

UD 4

 • La composició: formats i encaixat.

UD 5 i 6

 • Il·lusions òptiques.

 • Cartell i logotip.

UD 7

 • Geometria: elements geomètrics fonamentals: 

 • -punt, línia i posició relativa entre rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents)

 • circumferència (radi, diàmetre, centre, corda), cercle, angles ( recte, agut, obtús i pla), mediatriu d’un segment (definició i traçat), bisectriu d'un angle (definició i traçat).

 • - triangles (clasificació segons els costats i segons els angles)

UD 11  (grups d'Ana)

- Representació de sòlids. Vistes dièdriques:

   - Planta, alçat i perfil d'una figura senzilla.

   - Dibuixar la figura representada per les seves projeccions dièdriques: planta, alçat i perfil.

PERSPECTIVA CÒNICA FRONTAL SENZILLA ( grups d'Augusto)

 

Per preparar aquests continguts pots utilitzar el llibre de text de Plàstica II.

 

4t  D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric- pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

 

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs

de mesclar-los entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

 

GUIÓ DE CONTINGUTS DE PLÀSTICA de 4td'ESO

 

1. Expressivitat dels elements bàsics de la plàstica: punt, línia, textura i color.

2. Proporcions del cos humà. Secció àuria.

3. Representació de la figura humana a través de la història.

4. Quadrícula: 

- per a ampliar una figura.
- per a deformar-la.

5. Composició:

- Format.
- Figura i fons.
- Equilibri visual: simetria, asimetria, pes visual, direccions i forces visuals, centres d'interès, línies mestres, composicions estàtiques i dinàmiques.
- Composició modular. Ritmes compositius.

6. Cartell i logotip.

7. Tangències. Propietats fonamentals de les circumferències tangents i de la recta tangent a una circumferència. Enllaços. Ovals, ovoides i espirals.

 

 

 

 

 

ENLLAÇOS

 

Acer R751TN R751T wp 11  

COMPRA CHROMEBOOKS

INSTRUCCIONS

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES

 

graduacion21

OFERTA FP A LES ILLES 

 

grups

SUGGERIMENTS

 

IES QUARTO DEL REI 2015

Copyright © 2020 IES QUARTÓ DEL REI. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.

ENTITIES

Programa Operatiu d Ocupació Formació i Educació de lFSE 2014 2020 1                            national police          Institute for  Coexistence  and School Success