phone-booth-2742438 640

   DEPARTAMENT D'ALEMANY

 

            INFORMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ ALEMANY 2019/20

Continguts 1r ESO 

Continguts 2n ES

Continguts 3r ESO

Continguts 4t ESO 

 Continguts de setembre; 1r ESO i 2nd ESO

 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

  INFORMACIÓ I CRITERIS DEPARTAMENT D’ANGLÈS 2019-20

 

AVALUACIÓ ORDINÀRIA DURANT EL CURS;

 1r ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

2n ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

3r ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

4t ESO

CONEIXEMENTS....................... 70 %

DESTRESSES............................ 20 %

ACTITUDS.................................. 10 %1

1r BATXILLERAT

CONEIXEMENTS.............................80 %

DESTRESSES..................................20 % 

AVALUACIÓ DE SETEMBRE PER A 1r, 2n i 3r ESO;

EXAMEN....................................... 80%

FEINES......................................... 20%

AVALUACIÓ DE SETEMBRE PER A 4t ESO i 1r BATXILLERAT

EXAMEN....................................... 90%

FEINES......................................... 10%

AVALUACIÓ PENDENTS ANYS ANTERIORS 

EXAMEN..................................... 100%

Observacions:

- Les proves escrites

Comptaran un 60% de la nota final al primer cicle (fins tercer d'ESO), un 70% al segon cicle (4t d'ESO) i un 80% a 1r de Batxillerat .

Constaran dels continguts impartits a classe. L’alumnat que no es presenti a la prova escrita, ha de dur un justificant ( màxim 48 hores) i farà el examen el mateix dia que entregui el justificant . Qui no justifiqui, perd el dret a examen i li comptarà com a suspès.

- A classe

La feina a classe comptarà, junt amb els treballs realitzats, un 30% - 40% de la nota final a ESO i un 20% a 1r de Batxillerat. 

A classe s’explicarà la matèria diàriament. Es realitzaran i corregiran les activitats.

Les classes seran en anglès en la mesura d'allò possible tant per part del professor com de l'alumne.

A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat .

- Actitud

Comptarà un 10% de la nota mitjana.

L’actitud serà fonamental a l’hora d’avaluar. S’avaluarà el bon comportament a classe. La predisposició i interès devers l’assignatura es valoraran molt positivament.

Forma part de l’actitud l’assistència a classe amb puntualitat. En cas d’arribar tard s’haurà de picar la porta i demanar educadament permís per passar a l’aula.

- Treballs

Durant el curs els alumnes es llegiran un llibre de lectura obligatoria del qual poden lliurar un treball que també tindrem en compte com a nota d'avaluació. Aquest llibre es llegirà durant la primera o la segona avaluació. 

1r ESO Gulliver’s Travels

2n ESO The Canterville Ghost

3r ESO The Jungle Book

4t ESO The Curious Case of Benjamin Button

S’han de lliurar el dia estipulat. De no lliurar-se aquest dia es lliuraran si ho troba justificat el professorat, l’endemà. La màxima nota d’aquests treballs endarrerits serà d’un 5.

Els treballs s’han de lliurar amb la màxima netedat possible, en fulls en blanc din-A4, numerats i grapats. No s’admetran treballs bruts i amb imperfeccions.

-Exàmens de setembre

Per a tots els cursos hi haurà un quadern d’activitats per a que facin en estiu i així repassar els continguts de l’assignatura. La nota serà la de l’examen si aquesta és superior a 5, i si és inferior es calcularà com un 80% de l’examen i un 20% de la feina.

                                                                           

NOTA PELS ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR ANGLÈS A L'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE.

Aquells alumnes que tinguen suspès anglès recuperaran la matèria si aproven l'exàmen de recuperació de septembre 

El alumnat que li quedi pendent tant anglès de l’any en curs com pendent del curs anterior, NOMÉS HAURAN DE FER L’EXÀMEN DE MÉS NIVELL AL SETEMBRE. Si trauen un 3’5 de nota, s’haurà recuperat la pendent anterior d'altra any, i si la nota de la prova és d’un 5 quedarà l'assignatura aprovada automàticament.

Per tant, en aquest cas, els continguts que s’haurà de revisar l’alumne per a fer la prova de setembre seran els dels temes/unitats que ha vist en classe amb la seua professora durant el curs 2019/20. Aquí tenim els continguts per fer dossiers de repàs de la materia durant l'estiu; 

CONTINGUTS PER ALS EXÀMENS DE SEPTEMBRE

     Dossier Unit1
     
Dossier U2
     
Dossier U3
     
Dossier U4
     
Dossier U5
     
Dossier U6
     
Dossier U7
     
Dossier U8
     Dossier Starter Unit
     
Dossier Unit1
     
Dossier U2
     
Dossier U3
     
Dossier U4
     
Dossier U5
     
Dossier U6
     
Dossier U7
     
Dossier U8
 
 

ENLLAÇOS

 

Acer R751TN R751T wp 11  

COMPRA CHROMEBOOKS

INSTRUCCIONS

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES

 

graduacion21

OFERTA FP A LES ILLES 

 

grups

SUGGERIMENTS

 

IES QUARTO DEL REI 2015

Copyright © 2020 IES QUARTÓ DEL REI. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.

ENTITIES

Programa Operatiu d Ocupació Formació i Educació de lFSE 2014 2020 1                            national police          Institute for  Coexistence  and School Success