ENTITATS

     

   

   

  

      

  policia nacional

          

 

Institut per a la Convivència

i l'Èxit Escolar

phone-booth-2742438 640

DEPARTAMENT D'ALEMANY

                                                                                      CRITERIS D'AVALUACIÓ ALEMANY 2018/19 

Continguts 1r ESO 

Continguts 2n ESO

Continguts 3r ESO

Continguts 4t ESO 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

                                                 CRITERIS DE PUNTUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL  DEPARTAMENT D’ANGLÈS CURS 2018/19

 

AVALUACIÓ ORDINÀRIA DURANT EL CURS;

 

1r ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

2n ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

3r ESO

CONEIXEMENTS....................... 60 %

DESTRESSES............................ 30 %

ACTITUDS.................................. 10 %

4t ESO

CONEIXEMENTS....................... 70 %

DESTRESSES............................ 20 %

ACTITUDS.................................. 10 %

AVALUACIÓ DE SETEMBRE PER A 1r, 2n i 3r ESO;

EXAMEN....................................... 80%

FEINES......................................... 20%

AVALUACIÓ DE SETEMBRE PER A 4t ESO;

EXAMEN....................................... 90%

FEINES......................................... 10%

AVALUACIÓ DE PENDENTS ANYS ANTERIORS 

EXAMEN..................................... 100%

Observacions:

 

- Les proves escrites

Comptaran un 60% de la nota final al primer cicle (tercer d'ESO) i un 70% al segon cicle (4t d'ESO)

Constaran dels continguts impartits a classe. L’alumnat que no es presenti a la prova escrita, ha de dur un justificant ( màxim 48 hores) i farà el examen el mateix dia que entregui el justificant . Qui no justifiqui, perd el dret a examen i li comptarà com a suspès.

- A classe

La feina a classe comptarà, junt amb els treballs realitzats, un 30% - 40% de la nota final.

A classe s’explicarà la matèria diàriament. Es realitzaran i corregiran les activitats.

Les classes seran en anglès en la mesura d'allò possible tant per part del professor com de l'alumne.

- A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat .

La feina a classe comptarà, junt amb els treballs realitzats, un 30% - 40% de la nota final.

A classe s’explicarà la matèria diàriament. Es realitzaran i corregiran les activitats.

A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat

- Actitud

Comptarà un 10% de la nota mitjana.

L’actitud serà fonamental a l’hora d’avaluar. S’avaluarà el bon comportament a classe. La predisposició i interès devers l’assignatura es valoraran molt positivament.

Forma part de l’actitud l’assistència a classe amb puntualitat. En cas d’arribar tard s’haurà de picar la porta i demanar educadament permís per passar a l’aula.

- Treballs

Durant el curs els alumnes es llegiran un llibre de lectura obligatoria del qual poden lliurar un treball que també tindrem en compte com a nota d'avaluació. Aquest llibre es llegirà durant la primera o la segona avaluació.

 

1r ESO Gulliver’s Travels

2n ESO The Canterville Ghost

3r ESO The Jungle Book

4t ESO The Curious Case of Benjamin Button

 

S’han de lliurar el dia estipulat. De no lliurar-se aquest dia es lliuraran si ho troba justificat el professorat, l’endemà. La màxima nota d’aquests treballs endarrerits serà d’un 5.

Els treballs s’han de lliurar amb la màxima netedat possible, en fulls en blanc din-A4, numerats i grapats. No s’admetran treballs bruts i amb imperfeccions.

-Exàmens de setembre

Per a tots els cursos hi haurà un quadern d’activitats per a que facin en estiu i així repassar els continguts de l’assignatura. La nota serà la de l’examen si aquesta és superior a 5, i si és inferior es calcularà com un 80% de l’examen i un 20% de la feina.

                                                                           

                                                                              

                       NOTA PELS ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR ANGLÈS DE CURSOS ANTERIORS.

Aquells alumnes que tinguen suspès anglès d'un curs anterior recuperaran la matèria si aproven els primers dos trimestres de l'any en curs. En cas de no aprovar dins d'aquest plaç, tindràn un exàmen de recuperació el dia 5 de juny de 2019. Finalment, el alumnat que li quedi pendent tant anglès de l’any en curs com pendent del curs anterior, NOMÉS HAURAN DE FER L’EXÀMEN DE MÉS NIVELL AL SETEMBRE. Si trauen un 3’5 de nota, s’haurà recuperat la pendent i si la nota de la prova és d’un 5 quedaran les dues assignatures aprovades automàticament.

Per tant, en aquest cas, els continguts que s’haurà de revisar l’alumne per a fer la prova de setembre seran els dels temes/unitats que ha vist en classe amb la seua professora durant el curs 2018/19.


CONTINGUTS PER ALS EXÀMENS DE SETEMBRE

    Continguts 1r ESO 

     Dossier Starter Unit
     
Dossier Unit1
     
Dossier U2
     
Dossier U3
     
Dossier U4
     
Dossier U5
     
Dossier U6
     
Dossier U7
     
Dossier U8

Continguts 2n ESO

     Dossier Starter Unit
     
Dossier Unit1
     
Dossier U2
     
Dossier U3
     
Dossier U4
     
Dossier U5
     
Dossier U6
     
Dossier U7
     
Dossier U8

Continguts 3r ESO

Dossier unit 1

Dossier unit 2

Dossier unit 3

Dossier unit 4

Dossier unit 5

Dossier unit 6

Dossier unit 7

Continguts 4t ESO

   Dossier Starter Unit
     
Dossier Unit1
    
Dossier U2
   
Dossier U3
   
Dossier U4
   
Dossier U5
   
Dossier U6
   
Dossier U7

 

ENLLAÇOS  

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES 

 

grups

SUGGERIMENTS